1.3Kg 5Kg Tub Taurine Powder Pure Amino Acid L-Taurine Vitamin Supplem